Direct naar de content Direct naar de footer

Algemene voorwaarden trainingen

A. Definities

Artikel 1
1. Opdrachtgever:
- iedere natuurlijke- dan wel rechtspersoon, die met Flanderijn Trainingen B.V. onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Flanderijn Trainingen B.V. een opdracht heeft gegeven.
De opdrachtgever kan de deelnemer zelf zijn maar ook de (bevoegde vertegenwoordiger van de) werkgever van de deelnemer.

2. Opdracht:
- de opdracht van een opdrachtgever aan Flanderijn Trainingen B.V. om een training te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling
- de opdracht van opdrachtgever aan Flanderijn Trainingen B.V. tot het vervaardigen en leveren van cursusmateriaal, in welke vorm dan ook.

3. Cursist/Deelnemer:
- iedere natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een training deelneemt.

4. Training:
- een door of namens Flanderijn Trainingen B.V. georganiseerde training, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en vaardigheden.
- Een training wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “maatwerk-en incompany” of “open”.
- Onder een “maatwerk-en incompanytraining” wordt verstaan een training, die wordt ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever ten behoeve van meerdere personen en/of instanties.
- Onder een “open training” wordt verstaan een training, waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat.
Schriftelijk:
onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax, e-mail of website.

B. Toepasselijkheid

Artikel 2
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flanderijn Trainingen B.V. te Rotterdam (hierna te noemen: “Flanderijn Trainingen”) en haar opdrachtgever.

2. Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Flanderijn Trainingen (www.flanderijntrainingen.nl –tarieven – algemene voorwaarden). Algemene voorwaarden worden op eerste verzoek per post of per e-mail toegestuurd.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Flanderijn Trainingen, als Flanderijn Trainingen voor de uitvoering ervan derden inschakelt.

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

C. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend als het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Aanmeldingen zijn voor Flanderijn Trainingen pas bindend, nadat Flanderijn Trainingen deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd.

3. Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Flanderijn Trainingen slechts voor zover zij deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover zij feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

4. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals bijvoorbeeld de duur van de training, gebeuren naar beste weten van Flanderijn Trainingen, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

5. Fouten van geringe aard in het trainingsmateriaal of andere door Flanderijn Trainingen vervaardigde zaken, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

D. Tarieven en kosten

Artikel 4
1. Voor “open trainingen “ is de opdrachtgever het trainingsgeld verschuldigd dat geldt op het moment waarop de deelnemer voor een training is geplaatst blijkens een bericht van plaatsing.

2. De tarieven, kosten en betalingsafspraken met betrekking tot “maatwerk- en incompanytraining” worden steeds vooraf in een contract vastgelegd.

3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Flanderijn Trainingen is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan opdrachtgever door te berekenen.

4. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast.
Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

E. Annulering

Artikel 5
a. Open trainingen.
1. Flanderijn Trainingen heeft altijd het recht een training te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, door verhindering wegens ondermeer, maar niet uitsluitend, ziekte van deelnemers of trainer(s), en/of dat de samenstelling van de groep deelnemers, naar inzicht van Flanderijn Trainingen, afbreuk zou doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening.
In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht, na schriftelijke kennisgeving hiervan, zijn deelname kosteloos te annuleren.

2. Annulering van een training kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Flanderijn Trainingen stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.
Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de e-mail is ontvangen, per post de poststempel en per telefax de telefaxdatum.

3. In overleg met, en na toestemming van Flanderijn Trainingen, is het mogelijk dat een aangemelde deelnemer zich door een ander laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

4. Bij annulering door de opdrachtgever (om welke reden dan ook) van deelname aan een training geldt de volgende regeling:
• Tot 4 weken voor aanvang van de geplande training kunt u kosteloos annuleren;
• Tot 3 weken voor aanvang van de geplande training bent u 25% van de trainingskosten verschuldigd;
• Tot 2 weken voor aanvang van de geplande training bent u 50% van de trainingskosten verschuldigd;
• Tot 1 week voor aanvang van de geplande training bent u 75% van de trainingskosten verschuldigd;
• Daarna bent u 100% van de trainingskosten verschuldigd.

b. Maatwerk- en incompanytrainingen.
1. Als hetzij de opdrachtgever, hetzij Flanderijn Trainingen door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan, direct na het bekend worden van de oorzaak, op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

De tengevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

2. Als de opdrachtgever de opdracht annuleert, is deze de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
- binnen 3 maanden voor datum eerste activiteit : 50%
- binnen 2 maanden voor datum eerste activiteit : 75%
- binnen 1 maand voor datum eerste activiteit : 100%

Bij annulering voor 3 maanden voor de datum van de eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

3. Bij annulering of verzuim na aanvang van de training ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van gedane en verschuldigde betalingen.

4. De reden van annulering van de deelnemer speelt geen rol.

F. Betalingen

Artikel 6
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen moet opdrachtgever facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.

2. Als niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

3. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, een rentevergoeding verschuldigd van 1.5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag.

4. Alle kosten, die Flanderijn Trainingen moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever. Als opdrachtgever een consument is of een éénmanszaak drijft zijn de incassotarieven uit de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing.

Bij overige opdrachtgevers bedragen de incassokosten tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00.

G. Intellectuele eigendom

Artikel 7
1. Met betrekking tot alle door Flanderijn Trainingen verstrekte trainingsprogramma’s, cursusmaterialen, werkwijzen, adviezen en dergelijke, berust het recht van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend bij Flanderijn Trainingen.

2. De opdrachtgever is slechts gerechtigd tot het gebruik daarvan binnen het kader van de overeengekomen opdracht.

3. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan, het materiaal te reproduceren.

4. De opdrachtgever vrijwaart Flanderijn Trainingen volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten op goederen en andere, welke aan Flanderijn Trainingen door of vanwege haar opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van Flanderijn Trainingen kopiëren en/of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen leidt tot schadeplichtigheid aan de zijde van de opdrachtgever.

H. Specifieke bepalingen met betrekking tot trainingen

Artikel 8.
1. Flanderijn Trainingen organiseert c.s. verstrekt hoogwaardige trainingen. Zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan een positief resultaat van haar dienstverlening niet garanderen.

2. Inschrijven geschiedt met een volledig ingevuld inschrijfformulier via onze website www.flanderijntrainingen.nl of per e-mail naar info@flanderijn-trainingen.nl.

3. Flanderijn Trainingen behoudt zich het recht voor om bij teveel inschrijvingen de deelnemers door te schuiven naar een volgende trainingsdatum.

4. Als het aantal aanbiedingen daartoe naar het oordeel van Flanderijn Trainingen aanleiding geeft, is Flanderijn Trainingen gerechtigd de training te combineren met één of meer andere trainingen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Als Flanderijn Trainingen hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie en/of vermindering van de overeengekomen vergoeding van trainingskosten.

5. Flanderijn Trainingen is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door een andere ter zake deskundige trainer.

6. Het trainingsgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen.

I. Vervanging

Artikel 9
1. In overleg met Flanderijn Trainingen kan een andere deelnemer aan de training deelnemen, als de vervangende deelnemer voldoet aan de eventueel gestelde toelatingsvoorwaarden.

2. Bij annulering of verzuim na aanvang van de training vervalt de mogelijkheid tot het aanmelden van een plaatsvervanger.

J. Vertrouwelijke informatie

Artikel 10
Elk van partijen staat er voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

K. Aansprakelijkheid

Artikel 11
1. Flanderijn Trainingen spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de trainer tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan deelnemer of opdrachtgever wordt verstrekt.

2. In het geval opdrachtgevers of cursisten Flanderijn Trainingen aansprakelijk stellen voor eventuele schade als gevolg van de door Flanderijn Trainingen foutief verstrekte inhoudelijke informatie, is de aansprakelijkheid van Flanderijn Trainingen begrensd tot maximaal het factuurbedrag.
Flanderijn Trainingen is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

L. Overmacht

Artikel 12
1. Onder overmacht wordt hier verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer van Flanderijn Trainingen kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen, epidemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Flanderijn Trainingen c.q. bij onze (toe)leveranciers, waardoor Flanderijn Trainingen haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

2. Als naar het redelijk oordeel van Flanderijn Trainingen een overmachtsituatie daardaartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

M. Wijziging en meerwerk

Artikel 13
1. Als Flanderijn Trainingen op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties (zijnde meerwerk) door opdrachtgever aan Flanderijn Trainingen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Flanderijn Trainingen. Flanderijn Trainingen is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om voor extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Flanderijn Trainingen opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

N. Reclame

Artikel 14
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de overeenkomst samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan het secretariaat van Flanderijn Trainingen. Aangaande deze reclame zal een schriftelijke reactie volgen.

2. Reclames over de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 van dit artikel vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

O. Ontbinding

Artikel 15
Flanderijn Trainingen kan zonder, uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij exploot of aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, als:

a. opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen een redelijke termijn, nadat Flanderijn Trainingen hiertoe schriftelijk heeft aangemaand, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Flanderijn Trainingen rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

P. Toepasselijk recht

Artikel 16
1. Op de overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de daartoe competente rechter, een en ander volgens de normale competentie regels.

Download algemene voorwaarden trainingen