Het aantal mensen met een betalings­achterstand op de zorgpremie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op ongeveer 215.000; een daling van 35%. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, het CAK, gemeenten en schuldhulp­verleners samen veel energie gestoken in het aanpakken van deze problematiek, bijvoorbeeld door persoonlijk contact en betalings­regelingen op maat. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Dit is goed nieuws, het is mooi om te zien dat de gezamenlijke inspanningen vruchten afwerpen en we mensen echt kunnen helpen.”

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil een verdere impuls geven aan de daling en verruimt daarom enkele voorwaarden van de uitstroom­regeling. Mensen die zes maanden de zorgpremie niet betalen worden door zorgverzekeraars aangemeld bij het CAK. Voor hen geldt vanaf dat moment een hogere premie, die indien mogelijk wordt ingehouden op het inkomen. De hogere premie is bedoeld om verzekerden aan te zetten een betalings­regeling te treffen. In dat geval stopt de premieopslag direct. Voor bijstands­gerechtigden die de betalings­regeling drie jaar zorgvuldig naleven wordt de resterende schuld kwijtgescholden. Door een wijziging in de uitstroom­regeling ontstaat deze mogelijkheid ook voor mensen die onder bewind staan. De wijziging is per direct van kracht. Op basis van de aangepaste regeling kunnen wanbetalers die onder bewind staan onder dezelfde voorwaarden uitstromen als bijstands­gerechtigden. De belangrijkste voorwaarde is een driejarige betalings­regeling met een aflossing van € 35 per maand. Deze aflossing komt naast de reguliere premie. Na drie jaar worden de schulden bij de zorgverzekeraar en het CAK kwijtgescholden. De regeling kan op deze wijze bijdragen aan mogelijke oplossingen voor mensen die onder bewind staan.

Van Holst: “Zorgverzekeraars vinden de verruiming van de uitstroom­regeling goed nieuws voor verzekerden die in moeilijke omstandigheden, zoals bewindvoering, verkeren. Zorgverzekeraars vinden het belangrijk om juist deze kwetsbare groep weer op weg te kunnen helpen. Niet door een boete op de niet-betaalde premie, maar door daadwerkelijk de helpende hand te bieden.”

Bron: Zorgverzekeraars Nederland