Flanderijn is de tweede incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie die met de NVVK een convenant afsluit over de samenwerking in minnelijke schuldhulpverleningstrajecten. Een belangrijk onderdeel daarvan is Collectief Schuldregelen. Daarbij gaat Flanderijn namens opdrachtgevers bij voorbaat akkoord met schuldregelingen van NVVK-leden. Het convenant past in onze filosofie om verantwoord met schulden om te gaan.

Flanderijn is met 600 medewerkers, 500.000 nieuwe opdrachten per jaar en 2 miljard aan openstaande vorderingen een van de grootste creditmanagementorganisaties van Nederland. ‘Onze belangrijkste opdracht is om openstaande vorderingen voor schuldeisers te incasseren. Maar niet tegen elke prijs.’ zegt Michel van Leeuwen, directielid van Flanderijn. ‘Als een betaling of een betalingsregeling niet mogelijk is, zoeken we naar de beste oplossing. Daarbij zoeken we ook de samenwerking met andere partijen.’ Flanderijn is daarom partner van bijvoorbeeld de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL, en neemt deel aan pilots van bijvoorbeeld Schuldenlab070, #Reset Rotterdam en de Pauzeknop in Amsterdam. En nu is er dus ook een convenant met de NVVK.

Prachtig initiatief
Van Leeuwens collega Chris Bakhuis, die met veel gemeenten contact onderhoudt over schulden, noemt het convenant met de NVVK een prachtig initiatief. ‘Het geeft medewerkers handvatten om aan opdrachtgevers te laten weten wat de afspraken zijn over het bevriezen van invorderingsactiviteiten tijdens schuldhulp. We doen dus ook mee met Collectief Schuldregelen, dat helpt ons om sneller te communiceren over betalingsregelingen. In de komende maanden sluiten we ook aan bij het Schuldenknooppunt om makkelijker gegevens uit te wisselen.

Juist nu samenwerken om schulden op te lossen
Goede ketensamenwerking is volgens Bakhuis juist nu broodnodig, door de betalingsproblemen die er door corona aan dreigen te komen. ‘Als we niet snel doorpakken en goed communiceren is die problematiek straks onoplosbaar.’ Bakhuis is daarom blij dat de verhouding tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners het laatst decennium sterk is verbeterd. ‘Vroeger waren we water en vuur, maar nu zien we dat we elkaar aanvullen. Schuldhulp zorgt er ook voor dat onze opdrachtgevers bij problematische schulden hun vordering gedeeltelijk betaald krijgen.’ Van Leeuwen voegt daaraan toe dat ook vanuit de politiek de laatste jaren veel aandacht is voor schulden. Dat was 15 jaar geleden nog onontgonnen gebied.

Sneller schuldrust
Linda van Vliet, programmanager Convenanten bij de NVVK, is erg te spreken over de afspraken met Flanderijn: ‘Daardoor krijgen mensen met schulden sneller schuldenrust. En als Flanderijn van opdrachtgevers mandaat krijgt om schulden via het convenant te regelen, wordt het werk van schuldhulpverleners eenvoudiger. Het is een ingroeimodel. Flanderijn is erg geïnteresseerd in schuldhulpverlening. We kennen Chris Bakhuis al langer, ze heeft ook in onze raad van advies gezeten en is altijd erg betrokken bij ons werk. Mooi dat we nu deze samenwerking intensiveren. Het is bevestiging van de relatie die we hebben. Onze leden profiteren daar nu ook van.

Bijna altijd bij voorbaat akkoord
De opdrachtgevers van Flanderijn zijn voornamelijk schuldeisers met repeterende vorderingen, zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers, pensioenfondsen en verhuurders, en daarnaast alle grote banken. 90% daarvan valt volgens Van Leeuwen al onder een convenant. ‘Wat wij nu doen is ons daaraan committeren. Met die andere 10% gaan we in gesprek om nut en noodzaak van de afspraken duidelijk te maken. Heel soms werkt dat niet. Bijvoorbeeld als de betaling van een vordering essentieel is voor het voortbestaan van een eenmansbedrijf. In dat geval overleggen we met de schuldhulpverlener over een passende oplossing.’

Verantwoord omgaan met schulden
'Het convenant past in onze filosofie om verantwoord met schulden om te gaan’, zegt Van Leeuwen, ‘en het onderstreept het belang van samenwerking in de keten. Samenwerking betekent ook: elkaar durven aanspreken als dingen niet goed lopen en daar dan samen oplossingen voor te bedenken. Het wij-zijgevoel tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners is er niet meer, maar ligt wel op de loer. Ik hoop dan ook dat meer grote deurwaarderskantoren en creditmanagementbedrijven convenanten gaan afsluiten.’

Ook VISH helpt
Van Leeuwen hoopt dat de nauwere samenwerking ook schuldhulpverleners stimuleert om meer informatie met deurwaarders gaan delen via de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH): ‘Als een van de grondleggers vind ik het jammer dat nog niet alle gemeenten dat systeem gebruiken. Het is een instrument waarmee deurwaarders snel kunnen zien wie waar in een schuldhulptraject zit. Zodat ze met schuldhulpverleners kunnen overleggen over de stand van zaken. Het is voor hulpvragers, hulpverleners en deurwaarders goed als gemeenten die mogelijkheid beter benutten. Sinds vorig jaar is het gebruik wettelijk geregeld in het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Deze wettelijke grondslag onderstreept het belang van VISH, wat gemeenten helpt om er meer mee te gaan doen.’

Meer over de NVVK