Reglement Tarieven

A. Onderscheid trajecten Flanderijn

Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt onderscheid gemaakt tussen vier trajecten van dienstverlening:

Artikel 1 Preventief traject
Tijdens het preventief traject is de vordering (nog) niet in behandeling bij Flanderijn. Flanderijn ondersteunt en adviseert de opdrachtgever in haar debiteurenbeheer.

Artikel 2 Minnelijk traject
Tijdens het minnelijk traject heeft de opdrachtgever zijn/haar vordering ter incasso overgedragen en Flanderijn opdracht gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen, zoals:
a. het beoordelen van een vordering op juridische, financiële en praktische haalbaarheid;
b. het aanmanen van klant, waaronder ook het versturen van de zogenaamde WIK-brief is begrepen;
c. het telefonisch/schriftelijk/elektronisch corresponderen met klant en/of diens gemachtigde;
d. het voeren van overleg met de opdrachtgever;
e. het (doen) verrichten van (summier) verhaalsonderzoek, ook door het afleggen van een huisbezoek;
f. het beoordelen van betalingsvoorstellen;
g. het vastleggen en bewaken van betalingsregeling;
h. het verrichten van incassowerkzaamheden.

Het minnelijk traject eindigt, zodra gerechtelijke maatregelen moeten worden getroffen.

Artikel 3 Processueel traject
Tijdens het processueel traject heeft de opdrachtgever Flanderijn opdracht gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen en het opstarten van een gerechtelijke procedure. In het processueel traject kunnen de volgende werkzaamheden worden verricht:

a. voorbereidende werkzaamheden, zoals het bepalen van de processtrategie, de te nemen gerechtelijke maatregelen en eventuele bewarende maatregelen, het bevragen van de Basisregistratie Personen, de Verwijsindex Schuldhulpverlening en het Digitaal Beslag Register;
b. procesinleidende werkzaamheden, zoals het betekenen van een inleidend exploot van dagvaarding of het leggen van conservatoir beslag;
c. rolwaarnemende werkzaamheden, zoals het indienen en/of doorleiden van processtukken, het verrichten van rolhandelingen en het (kort) beoordelen van een vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering;
d. zittingswaarnemende werkzaamheden, zoals het waarnemen van zittingen waarbij de opdrachtgever de aanwezigheid van Flanderijn verlangt ter begeleiding van de procespartij of ter (zelfstandige) waarneming;
e. werkzaamheden voor werkelijke procesvoering, zoals het voeren van een gerechtelijke procedure, waarbij de inhoudelijke procesvoering door of onder verantwoordelijkheid van Flanderijn wordt gevoerd;
f. beoordelende werkzaamheden, zoals het inhoudelijk beoordelen van een vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering, het adviseren over de mogelijkheden en kansen bij het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis.

Het processueel traject eindigt, zodra een executoriale titel is verkregen, die kan worden geëxecuteerd.

Artikel 4 Executietraject
Tijdens het executietraject is er een gerechtelijke beslissing of andere voor executie vatbare titel en heeft de opdrachtgever Flanderijn opdracht gegeven de beslissing of titel te executeren door het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, zoals:

a. het voorbereiden en betekenen van de voor tenuitvoerlegging vatbare titel of andere bescheiden aan klant en/of derden;
b. het verrichten van executiewerkzaamheden, waaronder wordt verstaan het beoordelen welke ambtshandelingen het meest effectief zijn om nakoming van de veroordeling(en) te bereiken;
c. het verrichten van executiehandelingen, waaronder wordt verstaan het verrichten van één of meer ambtshandelingen voor de tenuitvoerlegging van de titel;
d. het verrichten van minnelijke executiemaatregelen, waaronder wordt verstaan het beoordelen van de vordering op financiële en praktische haalbaarheid, het sommeren van klant, het corresponderen met klant, zijn/haar gemachtigde of derden, het overleggen met de opdrachtgever, het (doen) plegen van verhaalsonderzoek, het beoordelen van betalingsvoorstellen, het vastleggen en bewaken van betalingsregelingen en het verrichten van incassowerkzaamheden, dit alles in het executietraject.

Artikel 5 Overige modules
Naast de vier trajecten kent Flanderijn losse dienstverleningsmodules, die geen betrekking hebben op het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of procesvoering, zoals:

a. het beoordelen van (juridische) problemen en het geven van advies door onder andere Flanderijn Legal;
b. consultancy;
c. debiteurenbeheer;
d. detachering;
e. interim-creditmanagement;
f. ICT;
g. Contact Centrum;
h. Projectmanagement;
i. en alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door Flanderijn kunnen worden aangeboden.

B. Tarieven voor ambtelijke werkzaamheden

Artikel 6 Definitie
Onder ambtelijke werkzaamheden wordt verstaan: werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Artikel 7 Btag
1. In beginsel brengt Flanderijn voor een ambtshandeling als bedoeld in artikel 3 onder b, artikel 4 onder a en artikel 4 onder c van dit reglement een bedrag in rekening, dat gelijk is aan de vastgestelde schuldenaarstarieven van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Btag).
2. Als deze ambtshandeling moet worden verricht op dezelfde dag als de dag waarop de opdracht hiervoor is verstrekt en door Flanderijn voor 09.00 uur ’s ochtends is ontvangen, verhoogt Flanderijn het tarief als bedoeld in lid 1 met 50 procent.
3. Als deze ambtshandeling moet worden verricht op dezelfde dag als de dag waarop de opdracht hiervoor is verstrekt en door Flanderijn na 09.00 uur ’s ochtends is ontvangen, verhoogt Flanderijn het tarief als bedoeld in lid 1 met 100 procent.
4. Als de ambtshandeling moet worden verricht na 18.00 uur ’s avonds, op een zaterdag, op een zondag of op een nationaal erkende feestdag, verhoogt Flanderijn het tarief als bedoeld in lid 1 met 100 procent.

Artikel 8 Geen schuldenaarstarief
Voor het verrichten van de volgende ambtshandelingen, die niet in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Btag) zijn opgenomen en niet op klant kunnen worden verhaald, brengt Flanderijn bij de opdrachtgever in rekening:

  • voor het doen van een sommatie-exploot € 75,00;
  • voor het doen van een herstelexploot € 75,00;
  • voor het doen van een wissel protest € 75,00;
  • voor het exploot houdende getuigenoproeping € 75,00;
  • voor het exploot van verzet tegen faillietverklaring € 75,00;
  • voor het exploot van oproeping € 75,00;
  • voor een proces-verbaal van constatering per uur € 150,00.

Artikel 9 Geen schuldenaarstarief voor niet-afgeronde ambtshandelingen
Als het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Btag) niet voorziet in een schuldenaarstarief voor niet-afgeronde ambtshandelingen, is Flanderijn, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd om minimaal de helft van het bedrag zoals vastgesteld in artikel 2 Btag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Buitengewone hoeveelheid werk
Als een ambtshandeling naar het oordeel van Flanderijn een buitengewone hoeveelheid werkzaamheden vergt, is Flanderijn gerechtigd om af te wijken van de in artikel 7 genoemde tarieven. Flanderijn zal de opdrachtgever binnen vijf dagen nadat de opdracht is ontvangen, een voorstel doen tegen welk tarief de ambtshandeling wordt verricht.

Artikel 11 Ambtshandeling voor incasso
Als ambtshandelingen worden verricht in het kader van incasso, en samenhangen met een opdracht als bedoeld in artikel 2, artikel 3 onder a, artikel 3 onder b en/of artikel 4 van dit reglement, berekent Flanderijn het tarief volgens artikel 7 lid 1, tenzij naar het oordeel van Flanderijn bijzondere omstandigheden aanleiding geven om daarvan af te wijken. Flanderijn zal in dat geval overleg plegen met de opdrachtgever en een prijsopgave verstrekken. Flanderijn is bevoegd om de ambtshandelingen als bedoeld in dit artikel door derden te laten verrichten.

Artikel 12 Verzendende of ontvangende instantie
Als Flanderijn optreedt als verzendende of ontvangende instantie als bedoeld in de EG-verordening 1348/2000, brengt Flanderijn het door de overheid vastgestelde tarief in rekening.

Artikel 13 Ingetrokken opdracht / vergeefs exploot
Als de opdrachtgever de opdracht intrekt of als de ambtshandeling niet kan worden verricht door oorzaken die niet aan Flanderijn te wijten zijn, brengt Flanderijn de vergoeding als bedoeld in artikel 9 in rekening.
 

C. Tarieven voor niet-ambtelijke werkzaamheden

Artikel 14 Definities
1. Onder “niet-ambtelijke werkzaamheden” wordt verstaan: werkzaamheden die niet vallen onder ambtelijke werkzaamheden.
2. Onder “geïncasseerd bedrag” wordt verstaan: het bedrag dat na het verstrekken van de opdracht aan Flanderijn door of namens klant wordt voldaan, waarbij het niet van belang is of de betaling aan Flanderijn, rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde wordt voldaan. Ook betaling in natura en andere in de plaats van het bedrag komende prestaties worden als “geïncasseerd bedrag” aangemerkt.

Artikel 15 Basisvergoeding
In alle zaken waarin Flanderijn een dossier dient aan te leggen en gegevens in haar administratie dient te verwerken, brengt Flanderijn een basisvergoeding van € 75,00 in rekening. Als de opdrachtgever volgens de algemene voorwaarden en het reglement een hoger bedrag aan incassokosten of afwikkelingskosten verschuldigd is, vervalt de basisvergoeding. Als de opdrachtgever in dat geval een lager bedrag aan incassokosten of afwikkelingskosten verschuldigd is, wordt ten minste de basisvergoeding in rekening gebracht.

Artikel 16 Verschotten
Alle verschotten die Flanderijn voor de uitvoering van een opdracht aan derden dient te vergoeden, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naast de tarieven volgens dit reglement

Artikel 17 Incassokosten
Voor alle werkzaamheden die tijdens het minnelijk traject als bedoeld in artikel 2 van dit reglement worden verricht, brengt Flanderijn 15 procent van het geïncasseerde bedrag, of bij consumentenvorderingen het tarief volgens het per 1 juli 2012 geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, in rekening bij de opdrachtgever.

Artikel 18 Processueel traject
1. Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding op het processuele traject als bedoeld in artikel 3 onder a van dit reglement, brengt Flanderijn een tarief van € 150,00 per uur in rekening.
2. Voor rolwaarnemende werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 onder c van dit reglement geldt:
- voor zaken zonder tegenspraak en bij afdoening voor de dienende dag, een tarief van 50 procent van het salaris gemachtigde volgens het geldende liquidatietarief, vermeerderd met een bedrag van € 7,50 per rolhandeling; en
- voor zaken op tegenspraak een tarief van 35 procent van het salaris gemachtigde volgens het geldende liquidatietarief, vermeerderd met een bedrag van € 7,50 per rolhandeling.
3. Voor zittingswaarnemende werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 onder d van dit reglement geldt een tarief van € 150,00 per uur.
4. Voor werkzaamheden voor werkelijke procesvoering als bedoeld in artikel 3 onder e van dit reglement geldt een tarief van € 150,00 per uur.
5. Voor beoordelende werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 onder f van dit reglement geldt een tarief van € 150,00 per uur.
6. Wanneer de opdrachtgever een tussenpersoon of adviseur conform artikel 1 lid 2 van de algemene voorwaarden is zal bij afdoening na de inleiding van het proces, maar voordat een rechterlijke beslissing is genomen, Flanderijn een tarief van 7,5 procent over het geïncasseerde bedrag met een maximum van € 750,00 bij de opdrachtgever in rekening brengen, onder aftrek van de tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden en de verschotten.

Artikel 19 Executietraject
1. Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 onder b van dit reglement en de opdrachtgever een tussenpersoon of adviseur conform artikel 1 lid 2 van de algemene voorwaarden is, brengt Flanderijn een afwikkelingstarief van 5 procent van het geïncasseerde bedrag met een maximum van € 750,00 in rekening bij de opdrachtgever, onder aftrek van de tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden en de verschotten.
2. Voor de minnelijke executiewerkzaamheden als bedoeld in artikel 4 onder d van dit reglement en de opdrachtgever een tussenpersoon of adviseur conform artikel 1 lid 2 van de algemene voorwaarden is brengt Flanderijn een afwikkelingstarief van 10 procent van het geïncasseerde bedrag met een maximum van € 1.500,00 in rekening bij de opdrachtgever.

Artikel 20 Overige modules
Voor alle losse dienstverleningsmodules als bedoeld in artikel 5 van dit reglement brengt Flanderijn een tarief van € 150,00 per uur in rekening bij de opdrachtgever, met uitzondering van sub g (Contact Center) en sub h (Projectmanagement). Voor het Contact Center (sub g) geldt een uurtarief van € 45,00 en voor Projectmanagement (sub h) een uurtarief van € 60,00.

Artikel 21 Ingetrokken opdracht
Als de opdrachtgever de opdracht intrekt, brengt Flanderijn ten minste de basisvergoeding als bedoeld in artikel 15 van dit reglement in rekening bij de opdrachtgever. Als er werkzaamheden zijn verricht tegenover klant(en), heeft Flanderijn het recht om de vergoeding te berekenen volgens artikel 17 van dit reglement en uit te gaan van volledige betaling van de vordering van de opdrachtgever.

D. Algehele incasso

Artikel 22 Algehele incasso
1. Bij opdrachten die zich uitstrekken over het minnelijk traject én het processueel traject én het executietraject als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van dit reglement, brengt Flanderijn een tarief van 15 procent over het geïncasseerde bedrag, of bij consumentenvorderingen het tarief volgens het per 1 juli 2012 geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, in rekening bij de opdrachtgever.
2. Flanderijn zal proberen het tarief als bedoeld in lid 1 zoveel mogelijk op klant te verhalen, tenzij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en klant of de wet zich hiertegen verzet.
3. Flanderijn verhoogt het tarief als bedoeld in lid 1 met:
- de tarieven voor ambtelijke werkzaamheden volgens de artikelen 6 tot en met 13 van dit reglement; en
- de tarieven voor werkzaamheden voor werkelijke procesvoering volgens artikel 18 lid 4 van dit reglement, met dien verstande dat voor zaken zonder tegenspraak het geldende liquidatietarief wordt berekend.

E. Overige tarieven

Artikel 23 Overige tarieven
Voor de volgende informatie en werkzaamheden brengt Flanderijn bij de opdrachtgever in rekening:
- informatie BRP € 6,00;
- informatie KvK € 6,00;
- informatie Kadaster € 6,00;
- basis verhaalsinformatie (particulier) € 45,00;
- basis verhaalsinformatie (bedrijf) € 45,00;
- informatie RDW € 6,00informatie LRD, SVB, UWV en IB € 6,00;
- informatie Digitaal Beslag Register € 6,00;
- het versturen van de door het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voorgeschreven aanzegging € 25,00.

Artikel 24 Kosten toezicht en tuchtrecht
Flanderijn belast de door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders bij haar in rekening gebrachte heffing voor toezicht en tuchtrecht door aan haar opdrachtgevers. Dit gebeurt in de vorm van een toeslag van € 1,35 per betekend exploot.

F. Afwijkende tarieven

Artikel 25 Afwijkende tarieven
De opdrachtgever kan met Flanderijn schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van de dienstverleningstrajecten en de daarbij behorende tarieven. Afspraken die al bestaan en schriftelijk zijn vastgelegd, worden hoe dan ook gehandhaafd.

G. Slotbepalingen

Artikel 26 Omzetbelasting
Alle in dit reglement genoemde tarieven en bedrag zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (btw).

Artikel 27 Indexering
Flanderijn heeft het recht om de tarieven jaarlijks te indexeren.

Artikel 27 Kosten toezicht
Flanderijn heeft daarnaast het recht om haar tarieven te verhogen op het moment dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders op basis van een verordening of bestuursbesluit de (aanvullende kosten) van het toezicht en tuchtrechtspraak bij haar leden in rekening brengt of verhoogt.

Download Reglement Tarieven