Direct naar de content Direct naar de footer

Wij ondervinden momenteel een iDEAL-storing. U kunt uw betaling ook overmaken naar rekeningnummer NL74INGB0693560134 met vermelding van uw dossiernummer als betalingskenmerk.

Achterstand in restschuld

U heeft een achter­stand in de betaling van uw rest­schuld. Hierover heeft u een brief ontvangen van ons. Een rest­schuld is een deel van de hypotheek dat niet door de verkoop van de woning is betaald. Op deze pagina vindt u verschillende manieren waarop u kunt betalen en regelen.

achterstand en betalen, Flanderijn

Vraag overzicht op

De brief die u van ons heeft ontvangen, gaat over een achter­stand in het betalen van uw (lopende) maandelijkse termijnen.  Als u wilt weten waar de achter­stand uit bestaat en hoe hoog de achterstand is, dan kunt u een specificatie opvragen.

Vraag overzicht op

Flanderijn, NS, 6720x4480, 2022

Betaling met iDEAL

Wilt u direct betalen? Dat kan via iDEAL. Als u met de betaling een ontruiming of een rechtszaak probeert te voorkomen, neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

 

Betaling met iDEAL

Contact hypotheek, Flanderijn

Contact

Heeft u vragen over de brief of de achterstand? Neemt u dan contact met ons op. Bekijk onze contact­mogelijkheden.

 

 

Ga naar contact

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Lukt het niet om op tijd te betalen? We staan er voor open om een betalings­regeling met u af te spreken. Bij het treffen van een betalings­regeling, vragen wij altijd een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt online een verzoek doen tot een betalings­regeling. Bellen kan ook via 088 - 209 25 81.

Betaal in termijnen

Veelgestelde vragen

Een restschuld is het gedeelte van uw hypotheekschuld dat niet door de verkoop van de woning betaald kan worden en dus overblijft. Deze restschuld is dus een bedrag dat u na de verkoop van de woning nog moet betalen aan uw hypotheekverstrekker.

Nee, bij het afsluiten van de hypotheek heeft u getekend voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat u alle twee verantwoordelijk bent voor het betalen van de volledige hypotheek.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunnen en mogen wij u geen informatie verstrekken over de afspraken die eventueel met uw ex-partner zijn gemaakt. Ook geven wij geen informatie over u aan uw ex-partner door. U kunt wel een opgave van de vordering ontvangen. Neem hiervoor contact met ons op via 088- 209 24 44.

Ja, u mag altijd een voorstel tegen finale kwijting doen. Dit kunt u zelf doen of via een hulpverlenende instantie. Het is van belang dat er bij een voorstel tegen finale kwijting altijd een overzicht wordt gegeven van uw inkomsten, uitgaven, eventuele andere schulden en aflossingen. Zorg ervoor dat ook de bewijsstukken van uw inkomsten, uitgaven, eventuele andere schulden en aflossingen, bijgevoegd zijn. Wij zullen het voorstel tegen finale kwijting, voorzien van advies, voorleggen aan uw hypotheekverstrekker en u over hun besluit informeren.

De afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt bij de echtscheiding in het echtscheidingsconvenant gelden alleen tussen u en uw ex-partner en niet voor de hypotheekverstrekker. Dit zijn afspraken tussen u en uw ex-partner.

Of uw erfgenamen na uw overlijden aansprakelijk zijn voor de hypotheek en/of restschuld, is volledig afhankelijk van of en hoe uw erfgenamen de nalatenschap aanvaarden of verwerpen:

  • Wanneer de nalatenschap zuiver wordt aanvaard, dan gaat de hypotheek en/of restschuld over op uw erfgenamen. Dit houdt in dat zij aansprakelijk zijn voor de hypotheek en/of restschuld.
  • Wanneer de nalatenschap wordt verworpen, zijn uw erfgenamen niet aansprakelijk voor de hypotheek en/of restschuld.
  • Bij een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, wordt er een boedelbeschrijving gemaakt. Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan worden uw erfgenamen niet aansprakelijk gesteld voor de schulden die overblijven na verrekening met de bezittingen.
  • Wanneer uw erfgenamen de nalatenschap direct verwerpen, krijgen zij niets uit de nalatenschap. Ook geen persoonlijke bezittingen, zoals fotoboeken of brieven. Uw erfgenamen zijn in het geval van verwerping niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap en ook niet aansprakelijk voor de hypotheek en/of restschuld.

Ja, voor alle schulden die zijn ontstaan in de periode vóór u bent toegelaten tot de WSNP geldt dat (het restant van) de vordering waarvoor de schone lei is verleend, niet meer opeisbaar is.

Als een woning wordt verkocht, maar met de opbrengst niet de hele hypotheek wordt afgelost ontstaat er een restschuld. Wanneer u een hypotheek heeft afgesloten met NHG, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld. Controleert u daarom altijd heel goed vóórdat u de woning verkoopt, of u aan alle voorwaarden voldoet.

Er zijn twee voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen:

1. Te goeder trouw
Over het algemeen voldoet u aan deze voorwaarde wanneer u de hypotheek niet of niet volledig meer kunt betalen, behoudens bijzondere omstandigheden, als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, en/of arbeidsongeschiktheid, én u hierdoor uw woning heeft verkocht. 

2. Volledige medewerking
U moet volledig hebben meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de hypotheek te komen. Dit is het geval wanneer:

a. de woning onderhands is verkocht;
b. er geen schade of achterstallig onderhoud is die negatieve invloed heeft op de waarde van de woning;
c. en u volledige medewerking heeft verleend om (beperking van het) verlies op de hypotheek te voorkomen.

 

Ja, dat kan. Zodra de woning is verkocht, maar met de verkoop niet de volledige hypotheek is voldaan, dient de hypotheekverstrekkerde totale restschuld in bij NHG. De NHG besluit vervolgens of en welk gedeelte van de restschuld wordt vergoed aan de hypotheekverstrekker.

Het kan voorkomen dat de NHG niet de totale restschuld vergoedt aan de hypotheekverstrekker. U heeft dan nog een openstaande restschuld bij uw hypotheekverstrekker. Dit deel van de restschuld moet u dan nog betalen aan de hypotheekverstrekker.

Wanneer de NHG besluit dat u geen kwijting krijgt voor het deel van de restschuld dat zij wel aan de hypotheekverstrekker hebben voldaan, vordert de NHG dat deel ook terug bij u.

Hierdoor kan het dus zo zijn dat een restschuld uiteenvalt in twee delen: een deel bij de hypotheekverstrekker en een deel bij de NHG.

Als u het niet eens bent met het besluit van de NHG, moet u zich richten tot de NHG. Wij adviseren u contact op te nemen met de NHG hierover. De NHG kan u informeren over de mogelijkheden die u heeft. Op de website www.nhg.nl kunt u ook meer informatie vinden over de criteria voor kwijtschelding en het indienen van bezwaar/verzoek tot heroverweging.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de NHG, heeft de invordering van de restantschulden in 2016 overgedragen aan Link Asset Services. De behandeling van uw dossier wordt daarom door Link Asset Services uitgevoerd.

Neem direct contact met ons op via WhatsApp. We kunnen u beter helpen als u direct het dossiernummer in uw bericht zet.

Start WhatsApp gesprek