Direct naar de content Direct naar de footer

Wij ondervinden momenteel een iDEAL-storing. U kunt uw betaling ook overmaken naar rekeningnummer NL74INGB0693560134 met vermelding van uw dossiernummer als betalingskenmerk.

Alstublieft

De Flanderijn kennisbank

Alle informatie op het gebied van incasso en de creditmanagement- en deurwaardersbranche. 

Een aanmaning is en brief of e-mail waarin aangegeven wordt welk bedrag vóór welke datum betaald moet zijn. De aanmaning kan verstuurd worden door onze opdrachtgever of door ons.

Ambtshandelingen zijn de handelingen van de deurwaarder in zijn hoedanigheid als deurwaarder en die de deurwaarder volgens de Gerechtsdeurwaarderswet als enige mag verrichten. De werkzaamheden die de deurwaarder mag verrichten zijn; dagvaardingen, betekenen van een vonnis, beslag leggen en gerechtelijke ontruiming van woningen of andere onroerende zaken. 

Bij een automatische incasso geef je toestemming aan een bedrijf  om geld af te schrijven van  de bankrekening. Een automatische incasso kan eenmalig of periodiek zijn.

Bankbeslagis beslag op het tegoed dat er op uw bankrekening staat op het moment van het leggen van het beslag. Dit tegoed wordt gebruikt om (een deel van) uw schuld(en) mee af te lossen. Net als bij alle andere vormen van beslag, mag er alleen beslag gelegd worden wanneer er een gerechtelijke uitspraak is én wanneer deze gerechtelijke uitspraak door een deurwaarder bij u is langsgebracht. De betaaltermijn die in deze officiële brief staat moet verstreken zijn. U krijgt dus altijd de kans om de schuld te betalen voordat beslaglegging mogelijk is.

De beslagvrije voet is het gedeelte van uw inkomen waarop géén beslag gelegd mag worden. Wanneer wij beslag leggen op uw loon of uitkering, ontvangt u dit bedrag van uw werkgever of uitkerende instantie. Er is wettelijk bepaald welk bedrag u maandelijks moet ontvangen om uw vaste lasten te kunnen betalen.

Een bewindvoerder is verantwoordelijk voor het financiële beheer van zijn of haar client.  De clienten van een bewindvoerder zijn mensen die te maken hebben met schulden of niet meer in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. 

Mensen die zich in deze situatie bevinden kunnen een bewindvoerder aanvragen bij de rechtbank, gemeente of zorg instelling. De aanvraag moet eerst gehonoreerd worden om vervolgens een bewindvoerder toegewezen te krijgen.

Een Beslag is een van de maatregelen die een deurwaarder kan opleggen. Bij een beslag kan de eigenaar niet meer vrij beschikken over de zijn/haar bezittingen. Een deurwaarder kan een beslag opleggen om zo een openstaande rekening betaald te krijgen. 

Doormiddel van beslag op de inkomsten wordt er beslag gelegd op een gedeelte van de loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instantie zal een gedeelte van het beslagvrije voet die u maandelijks ontvangt aan ons betalen. Met dit bedrag lossen wij (een deel van) uw schulden af.  Er mag alleen beslag worden gelegd als er een gerechtelijke uitspraak is geweest en als deze uitspraak door de deurwaarder bij u is gebracht.  U krijgt altijd de kans om te betalen voordat er beslag wordt gelegd en de beslaglegging zal pas plaats vinden wanneer het betaaltermijn is verstreken. Het betaaltermijn staat op de brief die u ontvangen heeft. 

Bij beslag op onroerende zaken neemt de deurwaarder beslag op een huis of ander eigendom. Wanneer het pand of eigendom in beslag is genomen kan dit openbaar worden verkocht en met dit geld kan (een deel van) de schulden afbetaald worden. Er mag alleen beslag worden gelegd als er een gerechtelijke uitspraak is geweest en als deze uitspraak door de deurwaarder bij u is gebracht.  U krijgt altijd de kans om te betalen voordat er beslag wordt gelegd en de beslaglegging zal pas plaats vinden wanneer het betaaltermijn is verstreken. Het betaaltermijn staat op de brief die u ontvangen heeft. 

Bij beslag op roerende zaken neemt de deurwaarder beslag op uw eigendom(men). Voorbeelden van deze eigendom(men) zijn beslag op auto of inboedel. Wanneer de zaken in beslag  genomen zijn kunnen deze openbaar worden verkocht. Met dit tegoed kan (een deel van) de schulden worden afgelost. Er mag alleen beslag worden gelegd als er een gerechtelijke uitspraak is geweest en als deze uitspraak door de deurwaarder bij u is gebracht.  U krijgt altijd de kans om te betalen voordat er beslag wordt gelegd en de beslaglegging zal pas plaats vinden wanneer het betaaltermijn is verstreken. Het betaaltermijn staat op de brief die u ontvangen heeft. 

Op het moment dat de schulden te hoog zijn om deze in een keer af te lossen kunt u met ons een betalingsregeling afspreken. Door een betalingsregeling kunt u uw schulden in delen aflossen en wordt u niet in een keer belast. Flanderijn is niet verplicht om met u een betalingsregeling af te spreken. Bij Flanderijn zoeken we altijd naar de best passende oplossing voor schuldeiser en schuldenaar. 

Bij een dagvaarding, vonnis of dwangbevel komt de deurwaarder langs om een offciële getekende brief te bezorgen. Deze brief is een betekening.

Een deurwaarder is bevoegd om een bevel uit te voeren als in de betreffende zaak er een gerechtelijke uitspraak is geweest. De deurwaarder mag dan de schuldenaar een bevel opleggen om aan de eisen te voldoen van de rechter. Een bevel kan verschillen in termijn en in gerechtelijke sanctie. 

Bij een betaalachterstand is er niet optijd voldaan aan een betalingsverplichting. Als de de betalingsachterstand niet binnen een bepaald termijn geregeld wordt dan volgen er sancties voor de debiteur.  Een eerste sanctie zal zijn dat er een aanmaning wordt gestuurd. 

Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om de financiële zaken te regelen van een persoon of een bedrijf. In de meeste gevallen wordt een curator toegewezen wanneer een persoon of bedrijf failliet verklaard wordt.

Bij crediteuren administratie is een medewerker verantwoordelijk voor het voorbereiden, verwerken en registreren van alle inkomende facturen. De betalingen die moeten worden gedaan aan de schuldeiser of leverancier worden afgehandeld op de afdeling van crediteurenadministratie. 

Een dagvaarding is de eerste officiele brief die u ontvangt waarin u wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. De deurwaarder brengt deze brief persoonlijk bij u langs. In de dagvaarding staat waarvan u verdacht wordt en de plaats en datum van wanneer u voor de rechter moet verschijnen. Tijdens de zitting zal de rechter oordelen en een uitspraak doen, dit is een vonnis. 

Een debiteur is iemand die een bedrag schuldig is. Voor debiteur wordt ook wel "schuldenaar" gebruikt. 

Een openbare ambtenaar die als enige gerechtelijke stukken mag rond brengen zoals een dagvaarding of een vonnis. Een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder mag ook over gaan tot beslag leggingen van roerende en onroerende zaken.  Deurwaarders worden benoemd door de koning. 

Flanderijn neemt uw debiteurenadministratie graag uit handen. Volledig of gedeeltelijk, structureel of tijdelijk, bij u op locatie of bij ons: vrijwel alles is mogelijk. Het proces kan starten met: klant acceptatie, reconciliatie van betalingen en verwerken van storneringen, ontstaan van openstaande posten of het verwerken van openstaande posten na vervaldatum.

Een derdenbeslag is een beslag dat wij op kunnen leggen als een derde partij uw geld verschuldigd is. Voorbeelden van een derdenbeslag zijn:

 • Beslag van de werkgever of uitkerende instantie. Wij ontvangen dan een deel van uw loon of uitkering.
 • Beslag op de zorg/huur/kinderopvang toeslag onder de Belastingdienst. Hier kan alleen beslag op gelegd worden wanneer het dossier betrekking heeft op een schuld van de maandelijkse termijnen bij een zorgverzekeraar/verhuurder/kinderopvang.
 • Beslag op de voorlopige teruggave onder de Belastingdienst. Wij ontvangen uw voorlopige teruggave van de belastingdienst.
 • Beslag op uw bankrekening. Wij ontvangen het saldo dat op uw bankrekening aanwezig is op het tijdstip van de beslaglegging.

Derdenbeslagen worden bijgehouden en geregistreerd in het DBR (digitaal beslag register).  Een deurwaarder kijkt voordat hij/zij gaat dagvaarden in het digitaal beslag register om de financiële situatie te bekijken. Wanneer blijkt dat het in verband met de financiële situatie niet zinvol is om te gaan dagvaarden zal de deurwaarder deze stappen niet doorlopen om kosten te besparen. 

In een dossier staan alle gegevens en informatie die gaan over de schulden.  Voorbeelden hiervan zijn;

 • financiële gegevens
 • Contact gegevens en persoonlijke informatie van de schuldenaar. 
 • Contact gegevens van de opdrachtgever.
 •  Officiële brieven en aantekeningen

Een dwangbevel is een bevel om te betalen. Een dwangbevel kan aangemaakt worden door sommige overheidsinstanties en hiervoor hoeven ze niet naar de rechter te stappen. De beslag legging op roerende of onroerende zaken kan pas gebeuren als de deurwaarder het dwangbevel bij u heeft langs gebracht. 

Na dat een zaak bij de rechter ligt is er altijd een partij die wordt gezien als "eiser". Deze partij is de aanvrager van de rechtszaak en meestal de crediteur (schuldeiser). 

Bij een executie gaat de deurwaarder de gerechtelijke uitspraak uitvoeren. Voorbeelden van  executeren is bijvoorbeeld het leggen van een beslag. Executie vind pas plaats na een gerechtelijke uitspraak waarin staat dat het openstaande bedrag betaald moet worden en dat de deurwaarder gerechtelijk beslag mag leggen om het bedrag te incasseren. De uitspraak wordt door de deurwaarder persoonlijk bij u gebracht. 

Een faillissement is wanneer een schuldenaar (debiteur) niet meer in staat is om aan zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen.  De schuldeiser kan via een advocaat  een faillissement aanvragen ook kan de schuldenaar zelf een faillissement aanvragen. 

Een factuur geeft de betalingsverplichting weer van een schuldenaar aan een schuldeiser.  Een factuur is een betalingsverzoek die gaat over de geleverde zaken of diensten van een leverancier aan een klant. 

Finale kwijting betekent dat door een gedeelte van de schuld te betalen, het resterende deel kwijtgescholden wordt.

Bij een dagvaarding wordt de schuldenaar opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De schuldenaar wordt hier ook wel gedaagde genoemd. 

Als een schuldenaar (debiteur)  na aanmaningen / sommaties niet betaalt, dan zal de schuldeiser (crediteur) vaak een gerechtelijke incassoprocedure starten. Hij zal dan bij de rechter een procedure kunnen starten om de schuldenaar aan het openstaande factuur te laten voldoen ook zal de schuldenaar aan de opgelopen kosten moeten voldoen.  Na dat de rechter een vonnis heeft uitgesproken kan de deurwaarder optreden om beslag te leggen op roerende en onroerende zaken om zo het geld te vorderen.  Om onze speciale infopagina vindt u meer informatie over de gerechtelijke procedure. 

Meer informatie

Een gemachtigde is iemand die als vertegenwoordiger optreedt tijdens een zitting bij de rechtbank. Voorbeelden van gemachtigden zijn advocaten of deurwaarders.

Een openbare ambtenaar die als enige gerechtelijke stukken mag rond brengen zoals een dagvaarding of een vonnis. Een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder mag ook over gaan tot beslag leggingen van roerende en onroerende zaken.  Deurwaarders worden benoemd door de koning. 

De Gerechtsdeurwaarderswet gaat over alle regels waar de deurwaarders zich aan moeten houden. Daarnaast staat hier ook in hoe de deurwaarders benoemd worden en welke verplichtingen ze hebben.  De KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) houdt toezicht op deurwaarders.

Griffierecht zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor de zitting in de rechtszaal. De schuldenaar is meestal de persoon die deze schulden op zich moet nemen. 

Na een gerechtelijke uitspraak kan de schuldenaar in hoger beroep gaan als hij/zij het niet eens is met de uitspraak. Bij een hoger beroep wordt dan een hogere rechter gevraagd om de zaak nogmaals te bekijken.  

Bij Hoofdelijke aansprakelijkheid is een persoon volledig verantwoordelijk voor een schuld. Een schuld kan ook op naam van meerdere personen staan (bijvoorbeeld bij een huwelijk), dan bent u beide aansprakelijk. 

Dit zijn de kosten die worden gemaakt wanneer een factuur niet op tijd betaald wordt. Deze kosten worden in rekening gebracht doormiddel van de Wet incassokosten (WIK). 

Informatiekosten zijn de kosten die wij maken om informatie op te vragen bij verschillende instanties. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij de debiteur. 

De Kamer van Koophandel is het Nederlandse handelsregister. In het register staan de gegevens van alle bedrijven. Hierin staat vermeld wat voor bedrijf het is, de eigenaar, rechtsvorm en contactgegevens. Voordat onze deurwaarder een exploot bij een bedrijf langsbrengt, controleren wij altijd de gegevens in de KvK. Zo weten we zeker dat we het exploot naar het juiste adres brengen.

Een kantonrechter doet uitspraken die gaan over huur, arbeidszaken, overtredingen, schulden en beroep tegen verkeersboetes. Als er in een dossier een dagvaarding wordt uitgebracht dan zal deze meestal voor de kantonrechter verschijnen. De kantonrechter behandeld alleen zaken die gaan over bedragen van tot en met €25.000,00. 

De KBvG bepaalt de regels waaraan alle (gerechts)deurwaarders in Nederland zich aan moeten houden en houdt toezicht op deze regels.

De Kredietbank is een overheidsinstelling die mensen helpen die veel schulden hebben en daar zelf niet meer mee om kunnen gaan. De kredietbank is een vorm van schuldhulpverlening. 

Een loonbeslag is een vorm van derdenbeslag. Bij een beslag op uw loon leggen wij beslag op uw inkomen en ontvangen wij maandelijks een deel van uw inkomen.  De schuld wordt hierdoor afbetaald. Daarnaast blijft u maandelijks een gedeelte van het inkomen ontvangen om de vaste lasten te dragen, dit is beslagvrije voet. 

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Nakosten zijn kosten die in rekening mogen worden gebracht nadat iemand veroordeeld is door de (kanton)rechter om de volledige proceskosten te betalen. De hoogte van de kosten hangen af van de hoogte van de schuld en deze kosten zijn wettelijk bepaald.

De rechter kan eisen dat de verdachte (schuldenaar) het gehuurde pand moet verlaten, bijvoorbeeld als de huur niet is betaald. Als de verdachte weigert het pand te verlaten kan de deurwaarder op basis van een vonnis de ruimte ontruimen. Dit gebeurd bijvoorbeeld door het vervangen van de sloten zodat de schuldenaar geen toegang meer heeft. 

Na dat een deurwaarder een beslag heeft geleged brengt hij een kopie van de beslaglegging bij de schuldenaar langs. Deze officiële brief wordt een overbetekening genoemd. 

Openstaande facturen zijn betalingsverplichtingen die nog niet voltooid zijn. Deze betalingsverplichtingen staan dus nog open en moeten nog betaald worden door de debiteur aan de crediteur. 

Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld panden, huizen, winkels en stukken grond. Een deurwaarder kan bij een vonnis beslag leggen op zowel roerende zaken als onroerende zaken. 

De proceskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een zaak door een (kanton)rechter te laten beoordelen. De proceskosten moeten meestal betaald worden door degene die veroordeeld wordt (tot betalen). Dit staat altijd beschreven in het vonnis. De proceskosten zijn wettelijk bepaald en bestaan uit:

 • Dagvaardingskosten
 • Salaris gemachtigden
 • Griffierecht

Een roerende zaak is iets dat niet vast zit aan de grond zoals een onroerende zaak. Bij een roerende zaak gaat het meestal over een auto, fiets of meubels. 

De “Rol”, of de Roladministratie, is de administratie van de rechtbank. Hier wordt bijgehouden op welke datum en tijdstip de (kanton)rechter de verschillende zaken behandelt.

De schuldeiser is de persoon of bedrijf waar aan de schuld moet worden betaald. De schuldeiser is de crediteur en die moet de vordering ontvangen van de schuldenaar (debiteur).

De schuldenaar is een bedrag verschuldigd aan de schuldeiser. De schuldenaar wordt ook wel debiteur genoemd. 

Schuldhulpverlening helpt mensen met problematisch schulden. De schuldenaren kunnen hun financiële situatie niet meer overzien en daarom helpt de schuldhulpverlening hun hierbij.

Een sommatie is een brief waarin iemand verzocht wordt alsnog een openstaand bedrag te betalen. In een sommatie wordt meestal een tijdsduur vermeldt waarbinnen de betaling ontvangen moet zijn. Een ander woord voor sommatie is aanmaning

Een uitstel van betaling betekend dat als een schuldenaar niet kan voldoen aan de vereisten betaling aan de schuldeiser. Dan kan de schuldenaar een uitstel aanvragen van betalingen zodat het wat meer ademruimte heeft om aan de eis te voldoen. 

In een vonnis staat de uitspraak van de rechter of kantonrechter geschreven. De (kanton)rechter benoemt in het vonnis de punten die in de dagvaarding staan. Op basis van het vonnis, mogen wij beslag leggen op bijvoorbeeld uw inkomen, auto of inboedel.

Als u het niet eens bent met de dagvaarding dan maakt u dit tijdens de zitting bekend aan de rechter. U heeft hierdoor het moment om uw verweer te onderbouwen met bewijzen en zo kunt u aangeven waarmee u het niet mee eens bent. Een verweer kan tijdens de zitting of via een schriftelijke brief ingediend worden. 

De incassokosten zijn de kosten die in rekening gebracht mogen worden wanneer een factuur niet op tijd betaald wordt. De incassokosten die wij in rekening brengen zijn altijd berekend volgens de Wet Incassokosten (WIK). 

De WSNP is bedoeld voor mensen die veel schulden hebben waar ze niet meer uitkomen.  Deze kan worden aangevraagd wanneer het traject van de schuldhulpverlening volledig doorlopen is. De schuldhulpverlener bepaald of het WSNP aangevraagd kan worden. 

Met een WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief) krijgt een consument bij een betalingsachterstand de gelegenheid om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiervoor moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument 14 dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen. Deze verplichting is voortgekomen uit de Wet Incassokosten (WIK).  Wilt u een concept WIK-brief ontvangen?  Profiteer dan van het Gratis Pré-Incasso pakket incl. 2 voorbeelden van de WIK brief.