Direct naar de content Direct naar de footer

Onze aanpak

Een organisatie die denkt in oplossingen. Dat is waar Flanderijn bekend om staat. Niet alleen in de richting van opdrachtgevers maar ook in die van schuldenaren. Samen lossen we het op!

Behoud de klantrelatie

Particulieren benader je anders dan bedrijven en trouwe klanten benader je anders dan nieuwe opdrachtgevers. Het lijken open deuren. Toch komt het vaak voor dat hiermee in het debiteurenbeleid te weinig rekening gehouden wordt, met vervelende gevolgen. Als men incasso als standaard- product benadert, is de kans op schade aan een relatie aanzienlijk. Goede afspraken over de te nemen stappen en op maat gesneden communicatie richting de debiteur voorkomen dit. Specifieke scenario's voor subgroepen in uw klantenbestand houden niet alleen de relatie goed, maar vergroten ook nog eens de kans op gewenst betaalgedrag. Dankzij onze uitgebreide ervaring met zeer verschillende opdrachtgevers en bijbehorende debiteuren kunnen wij u daar goed bij helpen.

Onze voordelen

Wij weten hoe vervelend het voor u als ondernemer is dat uw facturen onbetaald blijven. Schakel ons in om uw openstaande vorderingen te incasseren.  De werkwijze van Flanderijn biedt voordelen in het hele traject. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Bekijk onze voordelen

Minnelijk, waar het kan. Gerechtelijk, als het moet.

Onze incassodiensten

Pre-incasso

Soms helpt een duwtje in de rug. Bijvoorbeeld een waarschuwende brief, e-mail of telefoontje dat een vordering uit handen gegeven zal worden wanneer er niet tijdig wordt betaald. In consumentenzaken moet deze brief aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Daar helpen wij u graag bij!

 •  Gemakkelijk en laagdrempelig
 •  De betaling wordt direct gedaan op uw rekening
 •  Geen extra kosten voor uw klant

Naar pre-incasso

Minnelijke incasso

Soms helpen ook vriendelijke verzoeken niet en moet u de vordering ter incasso uit handen geven. We starten dan een minnelijke incassoprocedure. In dit traject benaderen wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Doelstelling is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling. Zonder onnodige kosten!
 

 •  Persoonlijk contact staat voorop
 •  Oplossingsgerichte aanpak
 •  70% van de vorderingen wordt minnelijk betaald

Naar minnelijke incasso

Gerechtelijke incasso

Betaalt uw klant nog steeds niet na het minnelijke incassotraject? Dan kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen. Ook in dit traject staat bij Flanderijn het voorkomen van onnodige kosten voorop.

 •  Naadloze overgang van minnelijk naar gerechtelijk
 •  Geen verhaal? Geen procedure!
 •  Geen nodeloze kosten

Naar gerechtelijke incasso

Vraag & Antwoord

Met een WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief) krijgt een consument bij een betalingsachterstand de gelegenheid om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiervoor moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument 15 dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen. Deze verplichting is voortgekomen uit de Wet Incassokosten (WIK). Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

Volgens de wet dient u in uw brief aan te geven dat de vordering moet worden voldaan binnen 15 dagen nadat deze brief bij de schuldenaar is bezorgd. Geef daarom in uw brief het volgende aan: “Betaalt u het openstaande bedrag van € 1.000,00 binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

In dit traject benaderen wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Flanderijn gebruikt als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van haar opdrachten persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever. 

Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkings­verantwoordelijke. De gerechts­deurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechts­deurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen. Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandel­traject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechts­deurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechts­deurwaarder om onafhankelijk te zijn van instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever. 

Meer informatie over de Algemene Verordenings Gegevens­bescherming vindt u bij 'Meer veelgestelde vragen' onder het kopje 'AVG'.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen door een herinnering te sturen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling? Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief). Dit is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. WIK staat voor Wet Incassokosten. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Gebruik onze voorbeelden van een WIK-brief.

Het is van belang dat deze WIK-brief (voorheen 14-dagen brief)  voldoet aan de onderstaande vereisten:

 • Vermelding van een betalingstermijn van 15 dagen.
 • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 15 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht. 

Gebruik onze voorbeeldbrief om uw klant aan te schrijven. We bieden twee brieven aan: 

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Lees meer over incassokosten.

B2C
Dit hangt af van de openstaande rekening.  Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Bekijk staffel.

B2B
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Met een WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief) krijgt een consument bij een betalingsachterstand de gelegenheid om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiervoor moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument 15 dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen. Deze verplichting is voortgekomen uit de Wet Incassokosten (WIK). Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

Volgens de wet dient u in uw brief aan te geven dat de vordering moet worden voldaan binnen 15 dagen nadat deze brief bij de schuldenaar is bezorgd. Geef daarom in uw brief het volgende aan: “Betaalt u het openstaande bedrag van € 1.000,00 binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

De termijn gaat pas lopen nadat de brief is bezorgd. De meeste brieven worden namelijk over het algemeen op de tweede dag na verzending bezorgd. Echter, een zondag, maandag of officiële feestdag tellen niet mee als tussenliggend of dag van bezorging.

Houd er voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten rekening mee dat de termijn dus niet 15 dagen meer is. Rekening houdend met de bezorgtermijn, zondagen, maandagen, officiële feestdagen en 15 dagen komt het voor dat u een termijn van 21 dagen moet aanhouden voordat de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

De hoogte van de buitengerechtelijke kosten verandert bij deelbetalingen. Dat betekent dat de buitengerechtelijke kosten moeten worden herberekend over het resterende openstaande saldo.

Ontvangt u dus na het versturen van de WIK-brief een betaling en is deze betaling binnen de termijn? Pas dan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan. U berekent de buitengerechtelijke kosten in zo’n geval over het restant van de hoofdsom dat nog betaald moet worden. Maak gebruik van onze Incassokosten Calculator

Stuurt u zelf geen brief meer, maar geeft u het dossier uit handen aan Flanderijn? Geef dan de hoogte van de betaling en de datum van ontvangst aan ons door. Wij zullen de buitengerechtelijke kosten herberekenen.

De WIK-brief moet aan de dagvaarding worden gehecht.  Hiermee toont u aan dat u uw klant heeft gevraagd om de schuld te betalen.  Bewaar daarom altijd een kopie van de WIK-brief.

Neemt een klant van u contact op naar aanleiding van de WIK-brief, maak dan een duidelijke notitie. In zo’n geval heeft uw klant de brief dus ontvangen. Dit kan van belang zijn in een procedure.

Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief. Ook kunt u de Handleiding buitengerechtelijke incassokosten downloaden, die u stap voor stap alle informatie biedt en voorbeelden van aanmaningen geeft.

Indien u btw kunt verrekenen, bijvoorbeeld omdat u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw klant. U kunt de btw tenslotte zelf verrekenen. Kunt u de btw niet zelf verrekenen, omdat u als privépersoon niet btw-plichtig bent, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan de schuldenaar. In dit geval mag u de incassokosten in de WIK-brief met 21% btw verhogen.

> Download een voorbeeld WIK-brief exclusief btw
> Download een voorbeeld WIK-brief inclusief btw
> Download Handleiding buitengerechtelijke incassokosten

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact