Algemene voorwaarden

A. Definities

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “Flanderijn”:
- Flanderijn en van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Rotterdam aan de ’s-Gravendijkwal 134;
- Flanderijn en van der Heide Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Gouda aan de Harderwijkweg 5;
- Flanderijn en Versluijs Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Dordrecht aan de Amnesty Internationalweg 3;
- Flanderijn Gerechtsdeurwaarders Venray B.V., h.o.d.n. Flanderijn en Legel,
gevestigd te Venray aan de Pastoor Wijnhovenpark 1;
- Flanderijn en Bouwman Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Appingedam aan de Spoorbaan 2;
- Flanderijn en Vaes Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Apeldoorn aan de Steenbokstraat 15;
- Flanderijn en van den Borg Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Heerenveen aan de Trambaan 3;
- Flanderijn en Verlaek Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Tilburg aan de Van Limburg Stirumlaan 2h;
- Flanderijn Gerechtsdeurwaarders Amsterdam B.V., h.o.d.n. Flanderijn en Bicker,
gevestigd te Amsterdam aan de Kabelweg 57 te Amsterdam;
- Flanderijn en Bakhuis Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Den Haag aan de Koninginnegracht 23;
- Flanderijn en Verdult Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Bergen op Zoom aan de Zuid-Oostsingel 36;
- Flanderijn en Boers Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Maastricht aan de Kleine Looiersstraat 12.

2. “opdrachtgever”:
de (rechts)persoon die Flanderijn verzoekt werkzaamheden te verrichten, ongeacht of de (rechts)persoon dit voor zichzelf of voor een ander verzoekt. Bij “opdrachtgever” wordt onderscheid gemaakt tussen:
- tussenpersonen: advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders;
- overheden: alle overheids- en semi-overheidsorganen, - organisaties en -instellingen;
- adviseurs: een naar het oordeel van Flanderijn rechtskundig adviseur en bedrijven en instellingen met een eigen juridische afdeling; en
- overige opdrachtgevers: alle opdrachtgevers die niet als tussenpersoon of adviseur worden aangemerkt.

B. Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:
a. het incasseren van vorderingen;
b. debiteurenbeheer;
c. creditmanagement;
d. het verrichten van ambtshandelingen als omschreven in artikel 2, lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet;
e. procesvoering;
f. het verstrekken van (juridisch) advies; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 Afwijkende bedingen
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor later aangegane rechtsverhoudingen. Als Flanderijn één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden tijdens een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan ook geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4 Geen verplichte uitvoering opdracht
1. Flanderijn, meer in het bijzonder één van de aan haar kantoren verbonden gerechtsdeurwaarders, kan – behoudens haar ministerieplicht; artikel 2 sub d Gerechtsdeurwaarderswet– nooit tot acceptatie van incasso- of andere werkzaamheden worden verplicht.
2. Acceptatie gebeurt altijd schriftelijk en Flanderijn heeft het recht om opdrachten zonder een opgave van haar redenen te weigeren.
3. Flanderijn heeft - behoudens haar ministerieplicht; artikel 2 sub d Gerechtsdeurwaarderswet– ook na acceptatie het recht om de opdracht terug te geven, als voor de uitvoering hiervan werkzaamheden moeten worden verricht die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de redelijkheid en billijkheid en/of de goede naam van Flanderijn kunnen aantasten. Flanderijn is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt door het teruggeven van de opdracht door Flanderijn.

Artikel 5 Wijziging algemene voorwaarden
Flanderijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen zijn voor partijen bindend gerekend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en doen niets af aan de overige bepalingen.

Artikel 6 Battle of forms
1. De toepasselijkheid van standaardvoorwaarden, die de opdrachtgever hanteert en op enige wijze naar verwijst, wordt door Flanderijn uitdrukkelijk afgewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Flanderijn zijn aanvaard.
2. Bij tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van de algemene voorwaarden met de bepalingen van de opdracht, gelden deze algemene voorwaarden, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

C. Incasso

Artikel 7 Opdracht
1. Als de opdrachtgever Flanderijn opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Flanderijn om in zijn/haar naam alle incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten, die naar het oordeel van Flanderijn noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het zowel schriftelijk als elektronisch en telefonisch benaderen van debiteur, waaronder het verzenden van de door het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” voorgeschreven aanzegging;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
f. het aanvragen van een faillissement.

Artikel 8 Kostenvoorschot
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11b van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag), heeft Flanderijn het recht om voor acceptatie van een opdracht of tijdens de uitvoering hiervan een voorschot in rekening te brengen voor door haar te verrichten werkzaamheden of door haar voor te financieren kosten van derden.
2. Als Flanderijn meerdere opdrachten in behandeling heeft voor de opdrachtgever, heeft Flanderijn het recht om een positief saldo in een dossier aan te merken als voorschot voor (een) ander(e) (toekomstige) dossier(s), tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt over tussentijdse afwikkeling.
3. Flanderijn heeft het recht om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de opdracht op te schorten, als en zolang de opdrachtgever het voorschot niet heeft voldaan.
4. Een voorschot wordt bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever verrekend. Flanderijn heeft ook het recht om tussentijds af te wikkelen.
5. Flanderijn is aan de opdrachtgever geen rente verschuldigd over een voorschot.

Artikel 9 Betaling
1. Er is sprake van een betaling wanneer debiteur de vordering aan Flanderijn, rechtstreeks aan de opdrachtgever of aan een derde ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijk gesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen, en door de opdrachtgever geaccepteerde, tegenprestatie, compensatie van vorderingen of retournering van geleverde goederen.
2. Iedere betaling strekt eerst in mindering op de door of namens Flanderijn gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 10 Bemoeiingen opdrachtgever
Als de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Flanderijn om een betalingsregeling of schikking met debiteur treft, van verdere incassobehandeling afziet of Flanderijn zonder ingebrekestelling niet bericht, is Flanderijn gerechtigd om over de ter incasso overgedragen vordering incassokosten in rekening te brengen alsof de vordering volledig is geïncasseerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid opdrachtgever(s)
1. Als er meerdere opdrachtgevers zijn, dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.
2. Er zijn ook meerdere opdrachtgevers als de opdracht wordt verstrekt namens een derde, maar geen machtiging wordt overhandigd. De verstrekker geldt dan net als de derde als opdrachtgever.
3. De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever(s).

Artikel 12 Inschakeling derden
Als door de opdrachtgever, ongeacht of deze tussenpersoon is, een incasso-opdracht wordt gegeven zonder specifieke opdrachten en/of aanwijzingen, is Flanderijn vrij om derden, zoals een advocaat, een slotenmaker, een verhuisbedrijf of een informatieleverancier in te schakelen voor bijvoorbeeld het het voeren van gerechtelijke procedures, het openbreken van sloten, het ontruimen van woningen en/of het leveren van informatie. De opdrachtgever is gehouden om de kosten die hier uit voortvloeien, te vergoeden.

D. Verplichtingen en aansprakelijkheden opdrachtgever

Artikel 13 Bevoegd
Door het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever bevoegd te zijn tot het aangaan van een overeenkomst met Flanderijn.

Artikel 14 Informatieplicht
1. De opdrachtgever stelt Flanderijn direct in kennis als hij/zij in een lopende zaak een betaling ontvangt, een creditnota verstrekt, goederen retour ontvangt of andere omstandigheden die een verandering van de opdracht tot gevolg kan hebben, zich voordoen.
2. De opdrachtgever draagt alle voor de incasso-opdracht noodzakelijke bescheiden over aan Flanderijn.
3. Als en voor zover de opdrachtgever na het verstrekken van de incasso-opdracht alsnog stukken van debiteur of andere relevante informatie ontvangt, draagt de opdrachtgever deze ook direct over aan Flanderijn.
4. De opdrachtgever dient bij elke opdracht aan te geven of de verzoekende/eisende partij omzetbelasting kan verrekenen. Wordt dit niet aangegeven, dan heeft Flanderijn het recht om van de mogelijkheid tot verrekening van de omzetbelasting uit te gaan.
5. Als de opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in lid 1, heeft Flanderijn het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Voor zover dit extra werkzaamheden en/of kosten met zich brengt, komt dit voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van werkzaamheden die Flanderijn heeft verricht volgens door de opdrachtgever verstrekte informatie, die later onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Artikel 15 Geheimhoudingsplicht
De opdrachtgever is verplicht om alle voor een incasso-opdracht door Flanderijn aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden bekend te maken.

Artikel 16 Staking eigen incasso
De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Flanderijn zelf geen incasso- en/of gerechtelijke handelingen meer verrichten voor de overgedragen vordering.

Artikel 17 Aanlevering meerdere opdrachten
Als de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wil overdragen, spant hij/zij zich op eerste verzoek van Flanderijn in om dit aantal aan te leveren op een (voor computerverwerking) geschikte manier volgens de nadere instructies en richtlijnen van Flanderijn.

E. Tarieven

Artikel 18 Reglement tarieven
1. De tarieven die Flanderijn in rekening kan brengen, zijn opgenomen in het “Reglement tarieven”, dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt steeds verwezen naar het meest recente “Reglement tarieven”.
2. Het “Reglement tarieven” zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden gestuurd. Ook is het te raadplegen op de website www.flanderijn.nl.
3. De tarieven zijn alleen van toepassing op de diensten van Flanderijn, die voor de opdrachtgever binnen Nederland worden verleend. Voor diensten die door Flanderijn voor de opdrachtgever in het buitenland worden verricht, gelden aparte tarieven die Flanderijn op eerste verzoek van de opdrachtgever verstrekt.
4. Alle tarieven zijn, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.
5. Flanderijn is gerechtigd om haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. De opdracht-gever kan in dat geval de overeenkomst (tussentijds) beëindigen of de overeenkomst voortzetten volgens de nieuwe tarieven. De opdrachtgever komt geen recht tot (tussentijdse) beëindiging toe als de wijziging van de tarieven het gevolg is van een overheidsmaatregel of regelgeving van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

F. Afrekening

Artikel 19 Verrekening en afrekening
1. Om te voorkomen dat na een eventueel faillissement van de opdrachtgever zijn/haar volledige saldo van de ontvangsten op de kwaliteitsrekening(en) van Flanderijn aan de curator moeten worden afgedragen, geldt dat de opdrachtgever aan Flanderijn onherroepelijk volmacht heeft verleend om alle aan Flanderijn toekomende bedragen voor verdiensten, kosten en verschotten (inclusief btw), zowel opeisbaar als (nog) niet opeisbaar, te verrekenen met de in de dossiers van de opdrachtgever ontvangen gelden, zowel voor als na datum faillissement.
2. Een expliciete verrekeningsverklaring door Flanderijn is niet noodzakelijk, of wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.
3. De administratie van Flanderijn geldt als basis voor de berekening van de uitsplitsing van gelden op de kwaliteitsrekening en vormt dwingend bewijs. De volgens deze administratie van Flanderijn in elke zaak van de opdrachtgever geboekte of gemaakte verdiensten, kosten en verschotten (inclusief btw) gelden als het aan Flanderijn toekomende uitgesplitste deel van de gelden die in elke zaak van de opdrachtgever zijn ontvangen en op de kwaliteitsrekening van Flanderijn staan.
4. De periodiek aan de opdrachtgever toegezonden stand van zaken en/of overzicht(en), maar ook de beschikbaarheid van deze gegevens via Legal Web View of anders, gelden als verklaringen van verrekening van verdiensten, kosten en verschotten (inclusief btw) met de op de kwaliteitsrekening ontvangen gelden.
5. Tussen partijen geldt dat, zodra de incasso-opdracht is gegeven, deze gegevens voor de opdrachtgever beschikbaar zijn (geweest) via Legal Web View of anders, behoudens tegenbewijs.
6. De opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met de overboeking van de uitgesplitste gelden van de kwaliteitsrekening van Flanderijn naar de kantoorrekening van Flanderijn.
7. De opdrachtgever en/of de curator zijn niet gerechtigd om het volledige saldo van de kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het saldo, dat resteert na overboeking volgens lid 6, dient door Flanderijn te worden afgedragen.

G. Aansprakelijkheid Flanderijn

Artikel 20 Inspanningsverplichting
1. Flanderijn heeft bij het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. De diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Flanderijn geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook daadwerkelijk zal worden behaald. Flanderijn is nooit aansprakelijk voor een incassoresultaat.
2. De opgedragen werkzaamheden gebeuren volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Flanderijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen in of buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, die aan haar ter incasso zijn overgedragen. Flanderijn is ook niet aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen.
4. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van opdrachten gebeurt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid van Flanderijn. De opdrachtgever vrijwaart Flanderijn en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in behandeling nemen van opdrachten.

Artikel 21 Geen opzet en/of grove schuld
Flanderijn is, behalve in geval van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden, die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

Artikel 22 Overmacht
1. Bij overmacht is Flanderijn niet aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaat. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Flanderijn onafhankelijk omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdens of blijvend verhindert.
2. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, gevaar voor oorlog, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Flanderijn of dat van door haar ingeschakelde derden.
3. Bij overmacht heeft Flanderijn de keuze om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. In beide gevallen is Flanderijn niet gehouden om in welke vorm dan ook schadevergoeding te voldoen.

Artikel 23 Vermogensschade
1. Flanderijn en haar gerechtsdeurwaarders zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 21, voor verrichte ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som voor vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering.
2. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Flanderijn minus het eigen risico wordt uitgekeerd.
3. Flanderijn accepteert geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

H. Betaling

Artikel 24 Betalingstermijn
Betaling van alle door Flanderijn gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 25 Gevolgen overschrijding
1. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen treedt de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft Flanderijn het recht om vanaf de vervaldag, totdat de vordering volledig is betaald, rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag.
2. Daarnaast wordt de opdrachtgever, zodra hij/zij in verzuim is, 15 procent incassokosten (exclusief btw) verschuldigd, die worden berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief btw). Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten” van toepassing.
3. Ook heeft Flanderijn het recht om, na ingebrekestelling, een contractuele boete op te leggen van 15 procent van de openstaande afrekening van Flanderijn aan de opdrachtgever, onverminderd de rente als bedoeld in lid 1.
4. Flanderijn is tot slot bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten en incassomaatregelen tegen de opdrachtgever te treffen.

Artikel 26 Verwerking betaling
1. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst in mindering op de door de opdrachtgever aan Flanderijn verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten, vervolgens in mindering op de door de opdrachtgever aan Flanderijn verschuldigde rente en tot slot op de oudst openstaande vordering.
2. Flanderijn is gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, om welke reden dan ook, voor de opdrachtgever in bezit heeft.

Artikel 27 Bezwaar
De opdrachtgever kan alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door Flanderijn te zijn ontvangen en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.

I. Duur van de overeenkomst

Artikel 28
1. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Partijen mogen de overeenkomst na één jaar schriftelijk beëindigen, met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Flanderijn is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd om de haar opgedragen werkzaamheden volgens de bepalingen van de algemene voorwaarden uit te voeren totdat deze volledig zijn voldaan.
4. Flanderijn is gerechtigd om iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, als de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met Flanderijn gesloten overeenkomst en/of de (algemene) voorwaarden niet nakomt.

J. Einde overeenkomst

Artikel 29 Afwikkeling dossier
1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt Flanderijn de aan haar door of namens de opdrachtgever overgedragen bescheiden weer aan de opdrachtgever over.
2. Flanderijn heeft de bevoegdheid om haar verplichting tot afgifte van alle bescheiden op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen tegenover Flanderijn, in het bijzonder zijn/haar betalingsverplichtingen, heeft voldaan.

K. Slotbepalingen

Artikel 30 Toepasselijk recht
Op alle geschillen tussen Flanderijn en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 31 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Flanderijn en de opdrachtgever.

Artikel 32 Deponering
Deze algemene voorwaarden en het Reglement tarieven zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. De meest actuele versie staat ook op onze website: www.flanderijn.nl.


Download algemene voorwaarden          

 

Download reglement tarieven