In een eerder artikel heeft u kunnen lezen dat de rechters actief toetsen of de verhuurder bij een of de verhuurder heeft voldaan aan de verplichting om de huurachterstand te melden aan de gemeente. Maar wat als de huurder een geheim adres heeft? Mag de verhuurder het adres dan ook melden aan de gemeente? En mag dat ook aan de Rechtbank?

 

Geheim adres

Onlangs heeft de Rotterdamse kantonrechter in een huurzaak waarin ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde was gevorderd antwoord gegeven op deze vragen. In deze zaak was de huurder van mening dat de verhuurder haar adres niet aan de Rechtbank en ook niet aan de gemeente had mogen verstrekken (ro 3.5). Zij heeft namelijk een geheim adres. Dit is ook vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP). Om die redenen vordert zij een bedrag van € 5.000,00 van de verhuurder.

Hoofdregel geheimhouding van woonadres in dagvaarding

De Hoge Raad heeft op 18 december 2020 besloten dat in een dagvaarding ook bij een geheim adres van gedaagde in beginsel wel de gemeente moet worden vermeld waarin gedaagde zijn woonplaats heeft. Het woonadres wordt niet vermeld. In deze situatie vermeldt de gerechtsdeurwaarder in het exploot dat hij het adres van gedaagde in de BRP heeft geverifieerd, dat hij dat adres niet heeft vermeld in het exploot – behoudens de gemeente waarin de woonplaats is gelegen – in verband met de geheimhoudingsindicatie, en dat hij heeft vermeld dat hij aan dat adres zijn exploot heeft betekend.

Adres gemeld aan rechtbank
Uit de uitspaak blijkt dat de Rotterdamse rechter het niet eens is met de huurder (ro 4.9). De verhuurder moet om zijn vordering te onderbouwen vermelden in de dagvaarding waarom hij een bedrag vordert van de huurder. Daarom moet wel in de dagvaarding worden vermeld dat de huurder een woning huurt van de verhuurder. Om dat te verduidelijken is het adres terecht in de dagvaarding opgenomen. Om die reden kan het de verhuurder niet verweten worden dat het adres bekend is bij de Rechtbank. Ook is het zo dat de huurder in persoon procedeert en om die reden moet ook de Rechtbank over haar adres beschikken. Het vonnis moet immers naar het huisadres van de huurder gestuurd worden.

Adres in bezit van de gemeente
In artikel 2 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat de verhuurder verplicht is om een betalingsachterstand te melden aan de gemeente. Het doel van deze meldingsplicht is dat schuldenproblematiek vroegtijdig wordt herkend (de zogenaamde vroegsignalering).

Een verhuurder moet wel eerst aan het werk om te zorgen dat de huurder zijn huurachterstand inloopt voordat hij de informatie over de huurachterstand met de gemeente mag delen (art 2 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening). Als de huurder, ondanks de inspanningen van de verhuurder, de huurachterstand niet oplost, moet de verhuurder de huurder aanbieden om met zijn of haar schriftelijke toestemming de contactgegevens aan de gemeente te melden. Indien de huurder daarop niet afwijzend reageert, dan moet de verhuurder de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand melden aan de gemeente.

De kantonrechter heeft in zijn uitspraak opgenomen dat de verhuurder verplicht was om een melding van de achterstand van de huurder te maken bij de gemeente. Omdat de verhuurder voldoet aan deze verplichting die (indirect) uit de wet voortvloeit, is dit niet onrechtmatig. Zodoende is de gemeente terecht in het bezit van het adres van de huurder (ro 4.10).

Geen schadevergoeding
De Rotterdamse kantonrechter oordeelt dus dat de verhuurder wat betreft de geheimhouding van het adres van de huurder niet onrechtmatig heeft gehandeld. Om die reden heeft de huurder ook geen recht op de gevorderde schadevergoeding.

Annika van Oorsouw
Teammanager Flanderijn Legal